Natura 2000 toetsingen

Als u werkzaamheden plant in of nabij een Natura 2000-gebied is een voortoets verplicht. Hierbij wordt de impact van de plannen op het natuurgebied in kaart gebracht. Endemica voert deze voortoets uit, evenals eventuele vervolgonderzoeken, toetsingen en beoordelingen. Zo berekenen wij de emissie van stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden voor u uit met het PAS-instrument AERIUS Calculator.

tweekleurige-vleermuis
natura-2000

Voortoets

Nederland heeft meer dan 160 Natura-2000 gebieden: beschermde natuurgebieden volgens EU-richtlijnen. Bij werkzaamheden in of rondom deze gebieden moet eerst worden bekeken of het project het natuurgebied kan verstoren of beschadigen. Denk aan mogelijke verontreiniging, verhoogde stikstofwaardes, verandering in waterstanden of licht- en geluidsoverlast. Met een voortoets brengen we in kaart of uw project negatieve effecten op het Natura 2000-gebied kan hebben. Dit doen we door te kijken naar de projectplannen, natuurwaardes en een veldonderzoek.

Vergunningplicht bij verstoring of verslechtering

Blijkt uit de voortoets dat er mogelijk verstoring of verslechtering van het natuurgebied optreedt door uw project? Dan is aanvullend onderzoek vereist.

Verstorings- en verslechteringstoets

Als uit de voortoets blijkt dat er mogelijk negatieve, maar zeker geen significante, impact zal zijn is een verstorings- en verslechteringstoets de volgende stap. We onderzoeken de precieze gevolgen en of deze met aanpassingen te voorkomen zijn. Is de schade of verstoring niet geheel te voorkomen? Dan is een vergunning verplicht.

Passende Beoordeling

Brengt uw project mogelijk significante schade of verstoring met zich mee, dan wordt een vergunning alleen toegekend als uit de passende beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Onderdeel hiervan is de zogenaamde ADC-toets: zijn er Alternatieven, zijn er Dwingende redenen van openbaar belang en kunt u tijdig Compenserende maatregelen treffen? Afhankelijk van deze uitkomsten krijgt u een vergunning.

franjestaart

Plant u werkzaamheden in of nabij een Natura 2000-gebied?

Neem dan contact op met Endemica voor een voortoets, verstorings- en verslechteringstoets of een passende beoordeling. We adviseren u tijdens het gehele proces, zowel over de onderzoeken en vergunningaanvraag als over passende aanpassingen of maatregelen.