Verspreidingsonderzoek en Monitoring Biodiversiteit

Krijgt u bij werkzaamheden te maken met de Wet natuurbescherming, dan zijn vaak aanvullende onderzoeken en inventarisaties nodig. Endemica heeft ruime ervaring met verspreidingsonderzoeken en soorteninventarisaties voor onder andere SNL-subsidies en brengt onafhankelijk advies uit aan de hand van de onderzoeksuitkomsten

Uitgebreid vooronderzoek en inventarisatie

Endemica heeft decennialange ervaring met soorteninventarisaties en -monitoring, flora en fauna-onderzoek en ecologisch advies bij bouw- of (her)inrichtingsprojecten. Zowel ter land (onder andere SNL en Landelijk verspreidingsonderzoek), ter zee (effectenstudie windmolens op zee) als in de lucht (tellingen van zeevogels en -dieren per vliegtuig, Biologische Monitoring Noordzee). Dit doen we zelfstandig of in overleg met andere specialisten. De uitkomsten van de onderzoeken vertalen we naar heldere plannen en adviezen. We kunnen u onder meer van dienst zijn met:

  • Opzetten en uitvoeren monitoringsplan fauna
  • Vleermuisonderzoek conform het vleermuisprotocol
  • Soorteninventarisatie van libellen, dagvlinders en sprinkhanen
  • Soorteninventarisatie van vogels met jaarrond beschermde nesten
  • Soorteninventarisatie van muizen m.b.v. inloopvallen of DNA-onderzoek
  • Soorteninventarisatie van marterachtigen m.b.v. cameravallen
  • Soorteninventarisatie van amfibieën en reptielen
  • Tellingen van vogels of (zee)zoogdieren
  • Integrale tellingen van megafauna
  • Metingen van waterkwaliteit, temperatuurverloop en/of luchtvochtigheid in gebouwen en objecten

Onderzoeken

Vleermuisonderzoek conform vleermuisprotocol
Vleermuisonderzoek conform vleermuisprotocol

Vleermuisonderzoek kan nodig zijn bij projecten in de natuur evenals bij sloop- of renovatiewerkzaamheden. Alle 18 in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn beschermd. Plant u werkzaamheden in gebied waar mogelijk vleermuizen verblijven, paren, fourageren of langstrekken dan is verder onderzoek noodzakelijk. Endemica doet vleermuisonderzoek met een batdetector, batlogger (geluidsopname) en warmtebeeldcamera’s. Dit is de diervriendelijkste en meest accurate methode die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Daarnaast is Endemica uniek in het gebruik van Bat-lures: speciale geluidsboxen om de vleermuizen naar andere verblijfplaatsen te lokken als dit wenselijk is.

Libellen-, dagvlinders- en sprinkhanenonderzoek
Libellen-, dagvlinders- en sprinkhanenonderzoek

De aanwezigheid van libellen, dagvlinders en sprinkhanen is een goede graadmeter voor de kwaliteit van een gebied en het water (Kaderrichtlijn Water). Daarnaast is inventarisatie van deze diersoorten belangrijk bij werkzaamheden en SNL subsidieaanvragen. Onder de Wet natuurbescherming vallen acht beschermde libellensoorten, twaalf dagvlindersoorten en 21 sprinkhanensoorten. Endemica voert veldinventarisaties en soortenmonitoring uit met grote nauwkeurigheid en efficiëntie zodat u precies weet hoe de stand van zaken is.

Klimaatmetingen in gebouwen
Klimaatmetingen in gebouwen

Spouwmuren zijn een beruchte nestelplek van vleermuizen. Het voorkomen hiervan is lastig omdat elke spouw anders is: er zit veel verschil tussen de goed geïsoleerde spouwmuur in een nieuwbouwwoning en de niet of nauwelijks geïsoleerde spouwmuur in oude woningen. Door innovatieve monitoring van de spouw met sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid kunnen we u adviseren over potentieel gebruik van de spouw door vleermuizen en eventueel benodigde aanpassingen.

Vogelonderzoek
Vogelonderzoek

Sommige vogels zijn permanente nestbewoners, of keren ieder jaar terug naar hetzelfde nest. Hun nesten zijn dan ook jaarrond beschermd. Dit geldt onder meer voor nesten van de steenuil, huismus, havik en gierzwaluw. Soms zijn ook nesten van veel voorkomende vogelsoorten als de grote bonte specht, kraai, koolmees en reiger beschermd als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Onze ecologen inventariseren de aanwezigheid en het gebruik van beschermde vogelnesten op uw projectlocatie.

Muizenonderzoek
Muizenonderzoek

Nederland kent twee strikt beschermde muizensoorten. Het onderscheid tussen deze muizensoorten en andere soorten is lastig te maken, terwijl de aanwezigheid van beschermde muizen grote consequenties kan hebben. Endemica werkt met inloopvallen en eDNA-onderzoek zodat onze specialisten u met zekerheid kunnen vertellen om welke muizensoort het gaat. Wij werken diervriendelijk, met voldoende voedsel en regelmatige controlerondes om onnodige stress en sterfte van de muizen te voorkomen.

Marteronderzoek
Marteronderzoek

Alle marters zijn in Nederland wettelijk beschermd. Daarnaast zijn de wezel, hermelijn en bunzing beschermd in meerdere provincies waaronder Noord-Holland. Vanwege hun recente beschermde status, sinds 2017, is er weinig onderzoek gedaan naar de leefgebieden en het voorkomen van deze marterachtigen. Endemica werkt met moderne cameravallen en lokbuizen om hun aanwezigheid op uw projectlocatie vast te stellen.

Amfibieën- en reptielenonderzoek
Amfibieën- en reptielenonderzoek

Alle in Nederland voorkomende amfibieën en reptielen zijn, in verschillende mate, beschermd. Monitoring en inventarisatie is daarom van belang bij de planning van werkzaamheden en om populatiegroei en leefgebied in kaart te brengen. Endemica kan uw projectlocatie of grote natuurgebieden onderzoeken, zowel op de aanwezigheid van alle beschermde amfibieën en reptielen als heel gericht op een specifieke soort.

franjestaart

Heeft u vragen over verspreidingsonderzoeken, soortinventarisaties of monitoring?

Onze ecologen adviseren u graag over alle onderzoeksmogelijkheden. Weet u nog niet zeker welke onderzoeken nodig zijn, bekijk dan onze Quickscan Flora en Fauna. Of neem even contact met ons op voor meer informatie.