SNL Monitoring

Bij subsidie-aanvragen door natuurbeheerders is onderzoek naar de kwaliteit van het natuurgebied en -beheer vereist. Endemica onderzoekt de ontwikkelingen van flora en fauna in een natuurgebied volgens vastgestelde veldprotocollen en met gedegen soortenkennis.

keizerlibel

SNL subsidie-aanvraag

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) kunnen natuurbeheerders subsidies aanvragen bij hun provincie voor het beheer en de ontwikkeling van natuurgebied. Onderdeel van zo’n aanvraag is het in kaart brengen van de kwaliteit van de flora en fauna in het natuurgebied. Eens in de 6 jaar moet een (dier)soorteninventarisatie plaatsvinden, elke 12 jaar een vegetatie-inventarisatie.

Evaluatie en toetsing natuurgebied en natuurbeheer

Endemica evalueert zowel het natuurbeheer van de afgelopen jaren als de beheerplannen voor de toekomst. In combinatie met een vegetatie- en soorteninventarisatie geeft dit een compleet beeld voor SNL subsidie-aanvragen. De evaluaties en toetsingen schrijven wij niet vóór u, maar met u. Want u kent uw gebied immers het best. Daarom kijken we niet uitsluitend naar metingen en inventarisaties maar voeren we ook gesprekken met gebiedseigenaren, beheerders en gebruikers.

Natuurvisie

In een Natuurvisie bekijken we de ontwikkelingen in het natuurgebied van de afgelopen jaren en vooral, welke ontwikkelingsplannen uw organisatie heeft voor de komende 18 jaar. Het belangrijkste doel van de Natuurvisie is het uitzetten van een gerichte koers: wat wil u als terreinbeheerder bereiken in dit gebied en hoe kunt u dat aanpakken? De Natuurvisie helpt bij het opstellen van toekomstbestendig, effectief natuurbeheer.

Kwaliteitstoets

De Kwaliteitstoets is een evaluatie-instrument van het beheer en natuurgebied over de afgelopen 6 jaar. Hoe heeft de flora en fauna in het gebied zich ontwikkeld? En gaat dat volgens plan, of is er noodzaak het beleid aan te passen? De kern van de Kwaliteitstoets is de SNL-soorteninventarisaties. Endemica voert deze uit voor onder andere de volgende soorten:

  • Vaatplanten
  • Broedvogels
  • Libellen, sprinkhanen en dagvlinders
  • Broedvogels
  • Zoogdieren
  • Amfibieën en reptielen
  • Vissen
  • Alle Rode-lijst soorten

Heeft u vragen over SNL monitoring?

Endemica heeft ruime ervaring met evaluaties en inventarisaties van verscheidene soorten en gebieden, en geeft u op basis van de uitkomsten helder advies. Neem contact met ons op voor meer informatie.

grootoorvleermuis-vliegend-zwart