Gemeente Heiloo is al een tijd bezig met het ontwikkelen van Zuiderloo, een nieuwbouwwijk in Heiloo. Bureau Endemica is al sinds 2016 betrokken bij dit project omdat er verschillende beschermde dier- en plantensoorten in het gebied voorkomen. Eerder schreven we al een blogpost over de Rugstreeppad die voorkomt in het gebied. Maar ook de Bunzing is de afgelopen 10 jaar meerdere keren waargenomen in de omgeving van het plangebied. Dit was reden om nader onderzoek te doen naar het voorkomen van de bunzing in het plangebied.

Een van de percelen die omgevormd gaat worden binnen Zuiderloo betreft een boomrijk en groen perceel, met een historische houtwal. Dit perceel is uitermate geschikt als leefgebied voor kleine marterachtige, daarom is er van juni tot juli 2020 door Bureau Endemica aanvullend onderzoek verricht naar deze soortgroep. Uit het onderzoek blijkt dat op dit boomrijke perceel zich een vaste rust- en verblijfplaats bevindt en dat het onderdeel is van het leefgebied van de Bunzing. Het voornemen is om een groot deel van de bomen en bosschages te verwijderen om plaats te maken voor nieuwe woningen, de historische houtwal blijft wel behouden.

Beeld van het ‘hart’ van het plangebied. Ideaal voor Bunzingen.

De Bunzing gebruikt dichte struikgewassen en takkenhopen als vaste rust- en verblijfplaats en door het verwijderen van deze elementen verdwijnt dus ook zijn verblijfplaats. Als er geen maatregelen worden getroffen zal de Bunzing verdwijnen. Bovendien kan het zijn dat er op het moment van de kap individuen aanwezig zijn en dan bestaat de kans dat er dieren verwond of gedood worden. Dat willen we niet! Deze kans is echter klein omdat de dieren vaak wel wegtrekken door de overlast die de werkzaamheden veroorzaken. De Bunzing is beschermd onder de Wet natuurbescherming, daarom moest er een ontheffing worden aangevraagd en de juiste maatregelen worden getroffen. Dit doet Bureau Endemica door het opstellen van een activiteitenplan, wat ervoor zorgt dat de werkzaamheden toch door kunnen gaan, maar wel op een ecologisch verantwoorde manier!

De eerste stap in het activiteitenplan is het zorgvuldig verdrijven van de Bunzing. Voorafgaand aan de werkzaamheden wijst één van onze ervaren ecologen geschikte takkenhopen en puinbulten aan die mogelijk door de Bunzing in gebruik wordt genomen als rust- en verblijfplaats. Deze in fasen worden verwijderd. En met het kappen van de bomen, moet in één richting worden gewerkt zodat de dieren die zich in het plangebied bevinden de kans krijgen om aan de werkzaamheden te ontsnappen. Na het kappen van de bomen, is de lagere beplanting, zoals struikgewassen, aan de beurt. Ook dit moet voorzichtig gebeuren om verwondingen aan een eventueel achtergebleven Bunzing te voorkomen.

Een gedeelte van de houtsingel aan weerszijde van het plangebied wordt behouden, vanwege de cultuurhistorische waarde van de bomen. Deze houtwal kan tevens opnieuw geschikt gemaakt worden voor de Bunzing door de onderlaag te versterken middels de aanleg van een takkenril.

Het verlies van deze vaste rust- en verblijfplaatsen is begin dit jaar al gecompenseerd door het creëren van nieuwe verblijfplaatsen voor de Bunzing in potentieel leefgebied in de omgeving. Voordat de kapwerkzaamheden begonnen, zijn nieuwe verblijfplaatsen in een alternatief gebied nabij het oorspronkelijke gebied gerealiseerd. Voor de vervangende verblijfplaatsen zijn in totaal drie nestkasten geplaatst op locaties die binnen het leefgebied van de Bunzing liggen. Ook is ervoor gezorgd dat de Bunzing het hekwerk langs het spoor kan passeren, zodat het verplaatsen tussen verschillende gebieden wordt vergemakkelijkt.

Er worden nieuwe verblijfplaatsen voor de Bunzing gecreëerd door het plaatsen van nestkasten.

Bunzingen bewegen zich op zoek naar voedsel zoekend langs ruige slootkanten en oevers, hagen, zomen, houtwallen/houtsingels en bosranden. Het belang van lijnvormige elementen is daarom groot voor Bunzingen. Naast dat deze lijnvormige elementen leefgebieden verbinden, vormen ze eveneens zelf ook leefgebied. Daarom worden de bestaande houtwallen in het plangebied versterkt met takkenrillen gecreëerd met het snoeimateriaal van de gekapte bomen. In ons activiteitenplan wordt voorstel gedaan van waar deze takkenril geplaatst kan worden.

Dankzij deze inspanningen blijven rust- en verblijfplaatsen van de Bunzing – en daarmee ook het voorkomen van deze soort – in Zuiderloo behouden en wordt er een duurzame omgeving voor zowel mens als dier gecreëerd.